Parapijos Pastoracinės tarybos rinkimai!

„Visus kviečiu į Pastoracinės tarybos rinkimus - mūsų parapijos šventę, kad atrastume ir pažintume vienas kitą. Kuriant parapijos bendruomenę, kiekvienas yra labai reikalingas ir svarbus“. Parapijos klebonas br. Astijus Kungys OFM

RINKIMŲ PAVILJONAS – 2019 metų keturis rugsėjo sekmadienius (8, 15, 22 ir 29 d.), po kiekvienų šv. Mišių bažnyčios šventoriuje vyks rinkimų pristatomieji renginiai ir parapijos narių registracija.

PARAPIJOS NARIŲ REGISTRACIJA – Parapijos nario registracijos anketą pildyk internetu (pildyti paspaudus - ČIA -) arba raštu (Rinkimų paviljone ar bažnyčios raštinėje).

KANDIDATŲ SIŪLYMAS – nuo rugsėjo 8 d. iki spalio 4 d. save arba kitus asmenis siūlyk pildydamas parapijos Pastoracinės tarybos (PPT) kandidato anketą ir įmesdamas ją į balsadėžę bažnyčios gale, taip pat internetu  (pildyti paspaudus - ČIA -) arba atėjęs į Rinkimų paviljoną.

KANDIDATŲ PRISTATYMAS PARAPIJAI – spalio 13 ir 20 d., po šv. Mišių.

RINKIMŲ DIENA – spalio 27 d. (sekmadienis), po 8.00, 10.30, 12.30 ir 15.00 val. šv. Mišių.

I Š S A M I A U :

2019 m. spalio 27 d. vyks Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos Pastoracinės tarybos rinkimai.

Organizuoti rinkimus nuspręsta rugpjūčio 13 dieną šv. Antano rūmų salėje vykusiame Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos susirinkime, kuriame buvo pristatyti prieš dvejus metus Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo patvirtinti Telšių vyskupijos parapijų Pastoracinių tarybų nuostatai. Šio susirinkimo metu Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos Pastoracinės tarybos (PPT)  rinkimus organizuoti buvo pavesta Rinkimų komisijai, kurią sudaro Dalia Katauskienė, Aldona Kerpytė, Rimantas Radzevičius, Jonas Drungilas, Virginija Mickutė, Matas Mizgiris, Jolanta Klietkutė.

Kas yra parapijos Pastoracinė taryba (PPT)?

Pagal Telšių vyskupijos parapijų Pastoracinių tarybų nuostatus, PPT padeda klebonui planuoti ir vykdyti parapijos sielovadą, aptarti bendruomeninio gyvenimo klausimus bei problemas, priimti sprendimus ir rūpintis jų įgyvendinimu. Ji koordinuoja ir stiprina pasauliečių apaštalavimą, telkia įvairias parapijoje veikiančias organizacijas, judėjimus ir iniciatyvas bendrai veiklai tiek parapijos viduje, tiek visuomenėje.

Pastoracinė taryba yra sudaroma iš narių, įeinančių pagal šventimų tarnystę, taip pat išrinktųjų ir pakviestųjų narių. Pastoracinės tarybos kadencija – penkeri metai. PPT pagal galimybes turi atspindėti visos parapijos sudėtį (amžiaus, profesijos, išsilavinimo, socialinės padėties ir gyvenamosios vietos atžvilgiu). Atsižvelgiant į Pastoracinių tarybų nuostatuose rekomenduojamus rinkėjų ir išrinktųjų skaičius, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje bus renkamas maksimalus 15 narių skaičius.

Kas gali balsuoti PPT rinkimuose?

Pagal Telšių vyskupijos parapijų Pastoracinių tarybų nuostatus, PPT narius gali rinkti katalikai, ne jaunesni kaip 16 metų, gyvenantys parapijos teritorijoje ar dalyvaujantys parapijos gyvenime.

Kas gali būti renkami į PPT?

Pagal Telšių vyskupijos parapijų Pastoracinių tarybų nuostatus, PPT narys gali būti tik praktikuojantis katalikas, kuris yra ne jaunesnis kaip 16 metų; gyvena parapijos teritorijoje arba, gyvendamas kitur, daugiausia laiko praleidžia parapijoje; išpažįsta Katalikų Bažnyčios mokymą ir tvarką; aktyviai dalyvauja parapijos veikloje ir ją remia; yra pasiryžęs vykdyti PPT nariui tenkančias pareigas. Vienu metu galima būti tik vienos parapijos Pastoracinės tarybos nariu.

Kaip registruotis į PPT rinkimus?

Balsuoti ir būti renkami Pastoracinės tarybos rinkimuose galės tik užsiregistravę parapijos nariai. Parapijos narių registracija vyksta dviem būdais: užpildant Parapijos nario registracijos anketą internetu (kretingospranciskonai.lt) arba anketą raštu, kurią galima gauti rugsėjo sekmadieniais šventoriuje veikiančiame Rinkimų paviljone arba bažnyčios raštinėje. Registruotiems parapijos nariams el. paštu vėliau bus išsiųstos išsamios savanorio anketos.

Nuo rugsėjo 8 d. iki spalio 4 d. vyksta kandidatų į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos Pastoracinę tarybą siūlymai. Save arba kitus asmenis galima siūlyti užpildant PPT kandidato anketą ir įmetant ją į balsadėžę bažnyčios gale, taip pat internetu  (kretingospranciskonai.lt) arba atėjus į rugsėjo sekmadieniais šventoriuje veikiantį Rinkimų paviljoną.

Parapijų Pastoracinių tarybų nuostatai

Vysk, Kęstučio Kėvalo pristatymas apie tai kas yra Parapjijos pastoracinė taryba: pirma dalis ir antra dalis.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos Pastoracinės tarybos Rinkimų komisijos informacija

Dalintis: 
Facebook Twitter Google+